در حال حاضر فروش فعال نیست و امکان ورود به صفحه فروش وجود ندارد.
عرضه محصولات از اول بهمن ماه تنها برای مشتریان قراردادی خواهد بود.
مشتریان گرامی با عنایت به اتمام مهلت ماه بهمن از بابت قرارداد منعقده، نسبت به انجام تعهدات به شرح ذیل اقدام فرمایید: ثبت آدرس بمنظور خروج محصولات خریداری شده، ثبت فیش واریزی انجام شده از بابت کارگزاری تامین چوب ARIANMDF، رفع مغایرت وجوه ساخت واریز شده با دفتر مشترک فروش در صورت نیاز.